Отфрлање на митовите и лагите за Социјализмот

  • Фејсбук статус на Петар Здравевски – Член на Црвена Младина

Социјализмот е спорно политичко прашање со децении, со многу заблуди околу него. Еве неколку вообичаени митови и заблуди за социјализмот, заедно со точни информации кои ќе им помогнат на читателите подобро да ја разберат оваа политичка идеологија.

Мит 1: Социјализмот е исто што и комунизмот.

Ова е еден од најчестите митови околу социјализмот. Додека комунизмот е форма на социјализам, не сите социјалисти се комунисти. Комунизмот се залага за укинување на приватната сопственост, во тоа општество нема пари, класи и држава. За разлика од комунизмот, во социјализмот има пари, класи и држава, а социјалистите се обидуваат да ја намалат економската и социјалната нееднаквост преку распределба на ресурсите. Социјализмот може да биде и демократски и либерален и религиски

Мит 2: Социјализмот е инхерентно антидемократски.

Социјализмот и демократијата не се меѓусебно исклучувачки концепти. Всушност, многу социјалисти веруваат дека вистинска демократија може да се постигне само во социјалистичко општество. Многу социјалисти веруваат дека за да се изгради вистинско демократско општество, обичните луѓе мора да имаат поголема контрола врз средствата за производство. Ова може да биде во форма на работнички задруги, каде што работниците колективно ги поседуваат и контролираат бизнисите за кои работат. Со тоа што на работниците им се дава глас во одлучувањето како ќе се водат бизнисите, овој пристап овозможува подемократско одлучување во економијата.

Мит 3: Социјализмот би довел до економска стагнација.

Некои критичари тврдат дека социјализмот ќе доведе до стагнација на економијата со отстранување на мотивот за профит што ги поттикнува иновациите и растот. Сепак, постојат многу примери на успешна социјалистичка економија, како во СССР, која имаше низок животен стандард и низок економски раст пред болшевичката револуција. По национализацијата на клучните индустрии и модернизацијата се зголеми продуктивноста и тоа со уште неколку фактори како централното планирање помогнаа да се стимулира економскиот раст. Ист е случајот со поствоената економија на Југославија, со национализацијата и модернизацијата се зголемува продуктивноста и економскиот раст. Социјализмот не ги исклучува иновациите и растот, туку повеќе се обидува да осигура дека придобивките од економскиот напредок се распределуваат правично.

Мит 4: Социјализмот е закана за индивидуалната слобода.

Критичарите на социјализмот тврдат дека тој ја загрозува индивидуалната слобода со давањето премногу моќ на државата. Сепак, многу социјалисти веруваат дека индивидуалната слобода е најдобро заштитена со обезбедување пристап до ресурсите што им се потребни за да живеат исполнет живот. Ова вклучува обезбедување универзална здравствена заштита, бесплатно образование за сите, домување, како и заштита на правата на работниците и обезбедување правична распределба на богатството.

Социјализмот не е закана за индивидуалната слобода, туку напротив, се обидува да промовира поголема индивидуална слобода и автономија преку решавање на прашањата на економската нееднаквост, демократијата на работното место и основните права и слободи.

Важно е да се разоткријат политичките митови за социјализмот, бидејќи митовите создаваат заблуди и недоразбирања за социјализмот и неговите цели. Овие митови се пропагираат од капиталистите кои се обидуваат да го дискредитираат социјализмот или само немаат целосно разбирање за социјалистичките идеи.