Импресум

Контакт

admin@antropol.mk

Издавач

Здружение на граѓани – Медиумска асоцијација за информирање на граѓаните – АНТРОПОЛ Скопје
ул. Дрезденска бр. 22
1000 Скопје

Главен и одговорен уредник

Александар Симонов

Редакција

Тони Димитров

Кирил Слезенковски

Ивана Стоименовска