Општина Кисела Вода платила 44.000 евра на лица за авторски услуги кои воопшто не креирале авторски труд

Општина Кисела Вода преку договори на дело плаќала лица за авторски услуги кои воопшто не креирале авторски труд, покажа ревизијата на ДЗР на финансиските извештаи и сметката на основнио буџет на општината за 2021 година.

Кисела Вода во текот на 2021 година исплатила 44.000 евра по основ на авторски договори со 23 лица за кои не биле пропишани критериуми, а кои месечно заработувале надоместоци од 12.000 до 89.000 денари.

„Со извршениот увид во доставената документација ревизијата ги констатира следните состојби:

– дел од склучените авторски договори имаат за предмет на изработка стручен труд поврзан со работни задачи кои припаѓаат на редовно систематизирани работни места (изготвување на систематизација, план за организирање на културни манифестации, протокол за спортски манифестации, координирање на активности во урбани и месни заедници, средби со медиуми, состаноци и агенда на градоначалникот и друго;

– од доставените извештаи на лицата кои биле ангажирани со авторски договор, утврдивме дека дел од нив воопшто не презеле активности во насока на креирање авторско дело согласно склучените договори (стручен труд) и дефиницијата утврдена во член 12 од Законот за авторското право и сродните права, туку истите преземале конкретни и повторливи дејства,
како работни задачи во рамките на општинската администрација и

– за изборот на овие лица не постојат пишани критериуми како во поглед на потребата од нивно ангажирање, така и во поглед на стручните квалификации и компетенции кои би требало да ги поседуваат, не постојат критериуми ниту во утврдување на висината на надоместоците за извршената работа и истите се движат од 12 до 89 илјади денари“, се вели во извештајот.

Во 2021 година, бројот на ангажирани лица по склучени договори и анекс договори се движи од 47 до 87, за што се исплатени средства во вкупен износ од 12.722 илјади денари или околу 21.000 евра.

Со извршениот увид во доставената документација, ревизијата констатира дека Советот на Општина Кисела Вода нема донесено посебна Програма за јавни работи со која ќе се утврди постапката и критериумите за ангажирање на лицата, а поради отсуство на критериуми за утврдување на висината на надоместоците за извршената работа по однос на склучените договори, истите се движат од 8.000 до 15.000 денари месечно кај различни лица ангажирани за извршување на јавните работи.

Ревизорите откриле и дека се реконструирале и санирале локалните улици и патишта без подготвена проектна документација и издадено одобрение за градба.

Преземено од: A1on.mk