Еко Герила: Пет години борба

Соопштение на иницијативата „Еко Герила”.

Пред пет години (2013), Тетово водеше со листата на најзагадените градови во Европа. Пет години подоцна разликата е очигледна. Пет години напорна работа на фантастичен тим, поддржан од голем број експерти, познавачи на проблеми, новинари, уметници, влијателни луѓе, академици, професори, научници …

Затворањето на Југохром, и дислокацијата на Дивата Депонија во влезот на градот донесе голема разлика. Следните предизвици што следат се гасификацијата на домаќинствата (за греење), јавниот транспорт, ставање филтри на помалите производни единици (категорија Б) и многу повеќе. Влегуваме во втората половина од првата деценија со целосна енергија и целосна волја.

Pesë vite më parë (2013) Tetova udhëhiqte listën e qyteteve më të ndotura në Evropë. 5 vite më pas dallimi është i dukshëm. 5 vite punë e palodhshme e një ekipi fantastik, e ndihmuar nga një numër i madh ekspertësh, njohësish të problemeve, gazetarë, artistë, njerëz me ndikim, akademikë, profesorë, shkencëtarë…

Mbyllja e Jugohromit por dhe dislokimi i Deponisë së Egër nga hyrja e qytetit solli dallimin e madh. Sfidat e rradhës para nesh janë gasifikimi i amvisërive (për ngrohje), transporti publik, pajisja me filtra e njësive më të vogla prodhuese (kategoria B), e shumë të tjera. Po futemi në gjysmën e dytë të dekadës së parë me plotë energji dhe plotë vullnet.