Ова се 11-те точки од француско-германскиот предлог за продолжување на разговорите меѓу Србија и Косово

Во воведот на предлогот се наведува дека договорните страни, свесни за својата одговорност за одржување на мирот, се залагаат да придонесат за плодна регионална соработка и безбедност во Европа и да го надминат наследството од минатото, свесни дека неповредливоста на границите а почитувањето на територијалниот интегритет и суверенитет и заштитата на националните малцинства се основен услов за мир, тргнувајќи од историските факти и без предрасуди за различните ставови на страните за основните прашања, вклучително и статусните прашања, во желбата да се создадат услови за соработка меѓу партиите за доброто на народот се договорија за следното.

член 1

Партиите ќе развиваат нормални, добрососедски односи меѓу себе, засновани на еднакви права.

Двете страни меѓусебно ќе ги препознаваат документите и националните симболи, вклучувајќи пасоши, дипломи, регистарски таблички и царински печати.

член 2

Двете страни ќе се водат од целите и принципите утврдени во Повелбата на Обединетите нации, особено оние за еднаквост на суверенитетот на сите држави, почитување на нивната независност, автономија и територијален интегритет, правото на самоопределување, заштита на човековите права и недискриминација.

член 3

Во согласност со Повелбата на Обединетите нации, страните ќе ги решаваат сите спорови меѓу себе исклучиво со мирни средства и ќе се воздржат од закана или употреба на сила.

член 4

Страните ќе продолжат да дејствуваат врз основа на претпоставката дека ниту една од нив не може да ја претставува другата во меѓународната сфера или да дејствува во нејзино име.

Србија нема да се спротивстави на членството на Косово во ниту една меѓународна организација.

член 5

Ниту една страна нема да го блокира, или да ги охрабри другите да го блокираат напредокот на другата кон ЕУ по своја заслуга. Двете страни ќе ги почитуваат вредностите од членовите 2 и 21 од Договорот за Европската унија.

член 6

Иако овој договор претставува важен чекор кон нормализацијата, двете страни ќе продолжат со нов поттик на процесот на дијалог предводен од ЕУ, кој треба да доведе до правно обврзувачки договор за сеопфатна нормализација на односите.

Страните се согласија да ја продлабочат идната соработка на полето на економијата, науката и технологијата, транспортот, односите со органите на прогонот, поштата и телекомуникациите, здравството, културата, религијата, спортот, заштитата на животната средина, исчезнатите лица, раселените лица и други слични области со склучување одредени договор.

Деталите ќе бидат договорени во дополнителни договори, како дел од дијалогот под покровителство на ЕУ.

член 7

Двете страни се обврзуваат да воспостават посебни аранжмани и гаранции, во согласност со релевантните инструменти на Советот на Европа и потпирајќи се на постоечките европски искуства, со цел да се обезбеди соодветно ниво на самоуправа за српската заедница на Косово и можности за давање услуги во одредени области, вклучувајќи ја и можноста за финансиска поддршка од Србија и директен канал на комуникација меѓу српската заедница и Владата на Косово.

Партиите ќе го официјализираат статусот на Српската православна црква во Косово и ќе обезбедат силно ниво на заштита на српското верско и културно наследство, во согласност со постоечките европски модели.

член 8

Страните ќе разменуваат постојани мисии.

Тие се основани во седиштето на соодветната влада.

Практичните прашања поврзани со воспоставувањето на мисии ќе се разгледуваат посебно.

член 9

Двете страни ја земаат предвид посветеноста на ЕУ и другите донатори за воспоставување посебен пакет инвестиции и финансиска поддршка за заеднички проекти на страните во економскиот развој, поврзувањето, зелената транзиција и други клучни области.

член 10

Партиите ќе формираат заеднички комитет, со кој ќе претседава ЕУ, кој ќе го следи спроведувањето на овој договор.

Двете страни ја потврдуваат својата обврска за спроведување на сите досегашни договори од Дијалогот, кои остануваат валидни и обврзувачки.

член 11

Двете страни се обврзуваат да се усогласат со Патоказот за имплементација приложен кон овој Договор.