Нашата бригада и братството со албанскиот народ

Напишано: 1944Првпат објавено: „Народен војник“, весник на Првата македонска народно-ослободителна ударна бригада, број 2-3 од јули-август 1944 година. После толку усилија и

Read more

Еден ден и јас ќе го фрлам зарот и фереџето

Слободен човек не е оној кој сонува за слободата, туку оној кој се бори за неа. А за неа, со

Read more

Државното финансирање на убаво спакуваниот национал-шовинизам

На долгогодишните обвинувања, адресирани кон државата и Министерството за култура, дека вложувањето напори за промоција и афирмација на културата во

Read more