ДСП Ленка: 105 години од Октомвриската револуција

Денес, 7 ноември 2022 година се одбележуваат 105 години од Големата октомвриска социјалистичка револуција преку која Болшевичката партија предводена од Ленин ја презема власта во Русија. оД Движењето за социјална правда „Ленка“ по тој повод објавија текст насловен:

Што се промени во светот за прв пат после 7 ноември 1917 година?

1. За прв пат во светот, на државно ниво беше признато правото на работниците на осумчасовен работен ден.

2. Бездомништвото беше елиминирано, претходно во царска Русија имаше над 2,5 милиони деца бездомници.

3. Државата создаде задолжително бесплатно основно образование, како и еднаква можност на сите за пристапување во средно  или високо образование. До тогаш ова не се случило на друго место во светот.

4. Правото на работа беше заштитено, дипломираните студенти на стручните училишта имаа право на задолжително вработување со обезбедување на државни станови!

5. За прв пат во историјата на човештвото, државата им гарантираше на работниците право на годишно платено отсуство.

6. За прв пат во историјата на човештвото, државата гарантираше пензии за работниците, до тогаш само царските службеници добиваа пензии.

7. Без согласност на синдикалната организација, беше невозможно да се отпушти работник во случај на конфликт со администрацијата на претпријатието. Денес сме лишени од такво право!

8. За прв пат во светот, државата им даде на работниците право да користат детски градинки бесплатно.

9. За прв пат во светот на работниците им беше гарантирана бесплатна медицинска нега.

10. За прв пат во светот, државата им гарантираше на работниците право на бесплатно домување.

11. По револуцијата, жените имаа за прв пат имаа право на тригодишно платено породилно отсуство со задржување на работата.

12. Малкумина знаат дека ангажирањето во „најстариот занает“ на светот беше забрането по револуцијата. Во царско време проституцијата била дозволена уште од 1844 година.

Покрај сето ова, на писмените работници и селани им беше дадена можност сами да управуваат со државата преку Советите составени од пратеници – работници, селаните и војниците. Малкумина знаат дека, според Уставот на РСФСР, во првите години на советската моќ, изборите за пратеници на Советите се одржуваа врз територијално-производствена основа.

За прв пат во историјата, работниот народ доби можност да избере заменици во колективите и да ги отповика во секое време, да ги контролира владините тела, со што ќе се обезбеди подреденост на државата кон нивните интереси… Ова е советската моќ – всушност, директна демократија на луѓето.

Вреди да се напомене дека со сите овие одлуки Октомвриската социјалистичка револуција влијаеше на целиот свет – олигарсите и службениците кои им служат на власта на различни земји направија отстапки во правата на своите работници и вработени, бидејќи тие не сакаа да имаат слична револуција дома во нивната држава, каде целосно би им се одземале привилегиите кои ги имаат како капиталистичка класа.

И на крај, би сакале да подвлечеме дека промена на светската политичка сцена со Октомвриската револуција ќе одигра клучна улога во Македонското Прашање. Имено, на иницијатива на Руската Комунистичка Партија (Болшевици), е формирана Коминтерната, како интернационална организација на работничките партии низ светот. Во 1934, на барање на македонските делегати во Коминтерната, е изработена и усвоена „Резолуцијата на Коминтерната од 1934 година за македонското прашање“. Овој документ претставува прво признавање на Македонската нација како посебна нација од страна на релевантна меѓународна организација, со тоа давајќи огромен светски легитимитет на македонското национално движење.

Денес, владејачката класа во светот е буржоаска класа. Формата на таквата моќ не е демократија, туку плутократија (владеење на богатите). Преку мас-медиумите, училиштата, универзитетите се создава илузија дека во земјата управуваат луѓето, преку избори, според Уставот. Оваа илузија е создадена од буржоаската демократија, односно држава во која на ангажираните работници – пролетери – им се дава право еднаш на неколку години да ги изберат верните буржоаски слуги кои ја спроведуваат понатамошната диктатура на буржоаската класа.

Исклучително е тешко да се повратат придобивките од Октомвриската социјалистичка револуција, но сè ќе зависи од нас. Затоа денес на светот му се  потребни нови лидери – лидери кои знаат дека капитализмот не е иднината на човештвото!