Социјалдемократијата и Империјалистичките интереси

“Уште во Првата Империјалистичка војна, реакционерната Социјалдемократска партија беше најверен слуга, и главно упориште на империјалистичките буржоазии, а во Втората Империјалистичка војна се претвори во најголем воен подбуцнувач против Советскиот Сојуз и отворено орудие на империјалистите за растурање на работничкото движење и реализирање на нивните империјалистички цели.

Како верни слуги на капитализмот, покажуваат пред цел свет дека тие се претстража на реакционерниот капитализам во борбата против социјализмот. Како верни чувари на капиталистичките интереси во борбата против работничката класа се покажаа реакционерните социјалдемократи проповедајќи граѓански мир, загушувајќи ја оправданата борба на работните маси, разбивајќи го синдикалното движење и единството на работничката класа…” – објавено во Резолуцијата на V земска конференција на КПЈ.

Дека социјалдемократските реакционерни партии се заштитници на империјализмот и капитализмот и противници на работничката класа и социјализмот, тоа и историјата ни го докажува.

Секоја сличност со СДССМ е ненамерно очигледна.

Социјалдемократијата и Империјалистичките интереси."Уште во Првата Империјалистичка војна, реакционерната…

Публикувахте от Nikola Petrov в Неделя, 17 май 2020 г.