Палестина: увид однатре

На овој настан, Калед Хатабе (другар, Палестинец од Јордан) ќе ја разгледа низ дискусија ситуацијата во Палестина денес и ќе даде краток вовед во историјата и современото политичко милје на арапскиот регион. На средбата ќе ги претстави своите субјективни увиди и гледишта за дадениот контекст. Сепак, разговорот ќе биде поткрепен со хронолошли преглед на историските периоди и настани.

Калед моментално е студент на универзитетот Vancouver Island, на катедрите по антропологија и етнологија.

Време: 14 мај, 17ч

Место: Социјален центар „Дуња“